Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding en offerte tussen www.1op1KEUKENADVIES.nl, hierna toe noemen: ‘Verkoper’ en een wederpartij, hierna te noemen: ‘koper’. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden voor de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing. www.1op1KEUKENADVIES.nl en de koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zowel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voor doet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien www.1op1KEUKENADVIES.nl niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat www.1op1KEUKENADVIES.nl enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. www.1op1KEUKENADVIES.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

 

Artikel 2. Bestellen

Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij er een termijn van aanvaarding vermeld wordt. Een aanbieding vervalt indien het artikel waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de offerte/ bestelling en nadat het 1e deel van de (aan)betaling door de koper is bijgeschreven op de rekening van by KARL design. Een bestelling is verder niet geldig indien www.1op1KEUKENADVIES.nl uw woon- of verblijfplaats niet eenduidig vast kan stellen.

 

Artikel 3. Prijzen en kosten

De prijzen op de website van www.1op1KEUKENADVIES.nl zijn altijd inclusief 21 % btw. De prijzen die op de website van www.1op1KEUKENADVIES.nl worden genoemd zijn exclusief eventuele verzendkosten, mits anders aangegeven, exclusief eventuele bijkomende transactiekosten (welke voor de daadwerkelijke bestelling aangeduid zijn) en inclusief administratiekosten. Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend tot aan het moment van acceptatie. www.1op1KEUKENADVIES.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder moment te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is. In dit geval heeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk binnen 5 werkdagen na wijziging op te zeggen.

 

Artikel 4. Levering en levertijden

De levertijd gaat in na ontvangst van de 1e betalingstermijn en -bedrag, afgesproken aanbetaling of bevestiging van betaling bij levering door de koper en geaccepteerd door www.1op1KEUKENADVIES.nl . www.1op1KEUKENADVIES.nl betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen.

www.1op1KEUKENADVIES.nl verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat de bestelde artikelen of onderdelen van een te maken meubel of product niet op voorraad zijn, dan krijgt men daar bericht van uiterlijk 21 dagen nadat de bestelling is geplaatst.

www.1op1KEUKENADVIES.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. Het komt soms voor dat materialen zoals hout of een artikel of een onderdeel van een meubel of product niet op voorraad is of dat de levering aan www.1op1KEUKENADVIES.nl vertraagd is. Om te voorkomen dat de koper hierdoor alle artikelen later krijgt, zendt www.1op1KEUKENADVIES.nl de koper de andere artikelen die hij besteld heeft alvast toe. Het vertraagde artikel wordt toegezonden zodra het bij www.1op1KEUKENADVIES.nl binnen is, zonder dat hiervoor opnieuw verzendkosten in rekening worden gebracht of dat de koper hierop verhaal kan halen.

 

Artikel 5. Herroepingsrecht en zichttermijn

Voor alle onze aankopen geldt geen zichttermijn. Wel hanteren we een termijn van 8 dagen voor herroepingsrecht, met uitzondering van het gestelde in artikel hieronder. In deze periode heeft de koper de mogelijkheid om zonder verplichtingen van de kant van de koper de artikelen die men heeft ontvangen terug te zenden. In dat geval dient de koper artikelen onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking terug te zenden. De verzend- en administratiekosten welke hieruit vloeien komen wel volledig voor rekening van de koper.

Uitgesloten van het wettelijke herroepingsrecht is maatwerk! Maatwerk zijn zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de koper en specifiek voor de koper. Zonder voorafgaande toestemming van de www.1op1KEUKENADVIES.nl mogen de producten niet aan www.1op1KEUKENADVIES.nl teruggestuurd worden. Eventuele kosten en risico van retourzending komen voor rekening van de koper.

De koper is zelf verantwoordelijk voor een duidelijke omschrijving van de locatie waar de producten geleverd worden zoals (beperkingen) van hoogtes, breedtes, hoeken, draaicirkels etcetera.

Zie ook artikel 8.

 

Artikel 6. Transportgarantie

Alle zendingen worden door www.1op1KEUKENADVIES.nl verzekerd. Als u vóór in gebruikname van het product schade constateert aan het geleverde, of schade constateert aan de verpakking van het product, neem dan meteen contact op met www.1op1KEUKENADVIES.nl. Als u het pakket (indien verpakt) al hebt geopend op het moment dat u de schade constateert, dient u beschadigingen aan artikelen binnen 2 werkdagen na levering per e-mail te melden bij www.1op1KEUKENADVIES.nl anders worden deze schademelding niet meer geaccepteerd.

 

Artikel 7. Betaling

www.1op1KEUKENADVIES.nl heeft 2 betalingsmogelijkheden: Overboeking: Betaling per overboeking via uw eigen bank. Contante betaling bij levering (geen rembours): In dit geval betaalt u bij aflevering met contant geld bij levering aan onze bezorgers. Bij contante betaling bij leveringen worden administratiekosten in rekening gebracht. Betaling van de volledige koopprijs is dan verschuldigd bij een contante betaling bij aflevering.

Verkoper is gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling van de koopprijs te verlangen bij orders welke maatwerk zijn. Voor deze opdrachten dient een aanbetaling van 50% van de totale som (exclusief montage) te worden voldaan bij het aangaan van de overeenkomst, de resterende 50% dient 8 dagen voor levering via overboeking te worden bijgeschreven en zichtbaar te zijn op de rekening van by KARL design alvorens de levering plaats vindt. De opdracht wordt direct besteld zodra de aanbetaling binnen is. De overeengekomen prijs voor de montage dient binnen 8 dagen na de oplevering door de www.1op1KEUKENADVIES.nl te worden voldaan middels een bankoverboeking n.a.v. de toegezonden factuur.

Zolang hetgeen aan www.1op1KEUKENADVIES.nl door de koper verschuldigd is, met inbegrip van eventuele renten en kosten, niet is voldaan, behoudt www.1op1KEUKENADVIES.nl het recht van de aan koper geleverde goederen met betrekking tot het verschuldigde tot zekerheid van betaling voor. Deze goederen zijn echter geheel voor risico van de koper.

Bij nalatigheid in de betaling is de koper in verzuim en is www.1op1KEUKENADVIES.nl gerechtigd hem zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor het nog verschuldigde bedrag een rente te berekenen, welke gelijk is aan 5% per maand van het nog verschuldigde bedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal per maand worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag ongeacht of er een volledige maand is verstrekken. Behalve de koopsom met de hiervoor omschreven rente is www.1op1KEUKENADVIES.nl gerechtigd van de koper te vorderen, alle buitengerechtelijke kosten, die door de niet- betaling van de koper zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door koper verschuldigd in ieder geval, waarin www.1op1KEUKENADVIES.nl zich voor de invordering van hulp van een derde heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht door partijen te zijn vastgesteld op minimaal 15% + BTW van de hoofdsom, met een minimum van € 750,00.

Zakelijke kopers kunnen in overleg met en uitsluitend na schriftelijke toestemming van www.1op1KEUKENADVIES.nl goederen geleverd krijgen met een factuur, te voldoen strikt binnen de op factuur vermelde termijn na levering met, indien van toepassing aftrek van genoemde verlangde aanbetalingen die dan reeds voldaan dienen te zijn. Consumenten ontvangen een factuur bij levering welke bij levering dient te worden voldaan, indien van toepassing met aftrek van genoemde reeds ontvangen aanbetaling van maximaal 50%. Indien de koper zijn verplichtingen op grond van enige overeenkomst met verkoper niet nakomt mag www.1op1KEUKENADVIES.nl de nakoming van haar verplichtingen opschorten.
Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan www.1op1KEUKENADVIES.nl verschuldigde. Door www.1op1KEUKENADVIES.nl geleverde goederen, die ingevolge onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht door koper en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan www.1op1KEUKENADVIES.nl ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is www.1op1KEUKENADVIES.nl gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de koper zich er jegens www.1op1KEUKENADVIES.nl bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. Voor het geval www.1op1KEUKENADVIES.nl zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan www.1op1KEUKENADVIES.nl en door koper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar eigendommen van www.1op1KEUKENADVIES.nl zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 8. Reclamatie of restitutie

Mocht u niet tevreden zijn over de producten van www.1op1KEUKENADVIES.nl, neem dan per e-mail contact op met www.1op1KEUKENADVIES.nl. Mocht u een klacht hebben over een geleverd artikel, neem dan binnen 7 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dan wel u daar redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen, contact op met www.1op1KEUKENADVIES.nl op. Let op dat u maatwerk producten volgens de wet kopen op afstand niet kunt retourneren of een restitutie kunt aanvragen. www.1op1KEUKENADVIES.nl heeft de doelstelling eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen. Zie ook artikel 6.

Indien er overeengekomen wordt om uw betaling of een deel van de betaling terug te storten (restitutie) dan is www.1op1KEUKENADVIES.nl verplicht het geld terug te storten op dezelfde rekening die u gebruikt hebt bij het betalen van de geplaatste bestelling. Er kan alleen overgegaan worden tot restitutie als de goederen in goede orde zijn ontvangen en zijn gecontroleerd in de werkplaats. Gemiddeld duurt het 7-9 werkdagen voordat retouren terug zijn in de werkplaats. De restitutietijd van 14 dagen gaat in op het moment dat de retouren zijn nagekeken.

Stuurt u alleen een deel van uw bestelling terug? Dan hoeft de www.1op1KEUKENADVIES.nl de bezorgkosten niet terug te betalen. Bijvoorbeeld: u hebt twee meubelen besteld, en stuurt er één terug.

Reclamatie en restitutie hebben geen enkel invloed op de betaalverplichtingen van de koper. De afgesproken betalingstermijnen dienen ten aller tijde door de koper te worden nageleefd. Eventuele beschadigingen of ander reclamaties welke ten tijde van de oplevering worden geconstateerd zullen door www.1op1KEUKENADVIES.nl op de snelste mogelijke manier worden afgehandeld en vallen onder de wettelijke voorwaarden van garantie welke zijn opgesteld door de E.U.

 

Artikel 9. Garanties en aansprakelijkheid

Hout is een robuust natuurproduct, het zal onder invloed van de luchtvochtigheid dus altijd iets werken (uitzetten of krimpen). De planken kunnen dan krom gaan staan. Zie hout niet als een materiaal dat zich laat “temmen”. In hout kunnen scheurtjes en kieren ontstaan afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid (met name binnenshuis). Geen plank is gelijk van kleur en vorm. Garantie op alle meubelen vervalt wanneer u de meubelen zelf behandeld of aanpast. De www.1op1KEUKENADVIES.nl werkt met stalen schroeven, dus de schroeven kunnen naar verloop van tijd oxideren.

www.1op1KEUKENADVIES.nl garandeert gedurende twee jaar de kwaliteit van de aan koper geleverde en geproduceerde goederen. Indien de door www.1op1KEUKENADVIES.nl verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de goederen ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.

De door www.1op1KEUKENADVIES.nl te leveren producten voldoen aan de gebruikelijk eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik in Nederland. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud door koper en/of door derden. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en daarover tijdig is gereclameerd, zal www.1op1KEUKENADVIES.nl het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan. In geval van vervanging is de koper gehouden het vervangen product ten eerste aan www.1op1KEUKENADVIES.nl te retourneren, tenzij www.1op1KEUKENADVIES.nl anders aangeeft.

De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld, extreme regenval of temperaturen), werking van het hout, krimpen en uitzetten, vooral voor meubelen welke binnen geplaatst worden, et cetera.

www.1op1KEUKENADVIES.nl biedt de mogelijkheid, om tegen betaling van een vooraf overeengekomen meerprijs, goederen van de koper te verwerken, uit te beelden en/ of te monteren. Echter onttrekt www.1op1KEUKENADVIES.nl zich van alle aansprakelijkheid met betrekking tot deze goederen inzake garantie in welke vorm dan ook.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

www.1op1KEUKENADVIES.nl blijft eigenaar van de door hem aan de koper verkochte producten zolang de koper het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan.

 

Artikel 11. Privacy

Door te bestellen geeft u tegelijkertijd toestemming aan www.1op1KEUKENADVIES.nl zonodig uw persoonsgegevens te gebruiken. Voor elk websitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid. www.1op1KEUKENADVIES.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. www.1op1KEUKENADVIES.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Persoonsgegevens worden bewaard om koper optimaal te voorzien van actuele productinformatie tot aan levering van de bestelde goederen en onze garantieverplichtingen jegens koper te kunnen nakomen.

 

Artikel 12. Overmacht

www.1op1KEUKENADVIES.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt hier verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop www.1op1KEUKENADVIES.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. www.1op1KEUKENADVIES.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheidsuitsluiting

De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van www.1op1KEUKENADVIES.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. www.1op1KEUKENADVIES.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. www.1op1KEUKENADVIES.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. www.1op1KEUKENADVIES.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen van stoffen, leder, hout of andere materialen.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij www.1op1KEUKENADVIES.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 15. Intelectueel eigendom

www.1op1KEUKENADVIES.nl behoudt de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties en dergelijke. Bij het niet tot stand komen van een overeenkomst na een vrijblijvende offerte wordt u geacht alle door www.1op1KEUKENADVIES.nl gemaakte ontwerp tekeningen en verstrekte specificaties te retourneren aan www.1op1KEUKENADVIES.nl; deze mogen niet aan derden worden verstrekt of worden gekopieerd voor eigen gebruik of het laten uitvoeren van ontwerpen bij een andere leverancier dan www.1op1KEUKENADVIES.nl. Bij het verstrekken van afbeeldingen van de door www.1op1KEUKENADVIES.nl geleverde producten door koper aan www.1op1KEUKENADVIES.nl doet deze afstand van het auteursrecht op deze afbeeldingen tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 16. Bedrijfsinformatie

www.1op1KEUKENADVIES.nl is onderdeel van by KARL design en staat geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 64415813
Deze voorwaarden zijn opgesteld op 01/10/2015.

 

Materiaal en leveringsvoorwaarden

Productie

Al onze producten worden door ons met zorg geproduceerd. Alle verbindingen zijn waarnodig gelijmd en degelijk geschroefd. De meubelen zijn goed geschuurd en hebben geen scherpe hoeken.

 

Bezorgen

Het is mogelijk om je meubelen te laten bezorgen. Wij berekenen hiervoor een vergoeding, afhankelijk van de afstand deze krijg je voor het bevestigen van jouw order. Onze chauffeur bezorgt in principe tot de eerste deur begane grond. In overleg en zonder enige verplichting kan de chauffeur je meehelpen met het op de plaats brengen van het meubelstuk, daarbij merken wij echter wel op dat schade, opgelopen tijdens het plaatsen, niet voor onze rekening komt. Let altijd op of de bestelde meubelen ook daadwerkelijk door een deur of op een etage geleverd kunnen worden. Jij kunt deze situatie het beste inschatten. Onze meubelen zijn geen bouwpakketten. Alles wordt gemonteerd geleverd tenzij je anders wenst. Wij bieden hiervoor een montageservice aan.

 

Betaling

Jouw order kun je betalen via het overmaken van de factuur. Wij versturen je de factuur of je krijgt deze bij levering van het meubel.
Levertijd circa 6 werkweken
De levertijd is circa 6 werkweken onder voorbehoud. Levertijd wordt gerekend vanaf de datum bevestiging en van betaling van jouw order. Zodra de bestelling klaar is, nemen wij of de transporteur telefonisch of via mail contact met je op om de dag en tijdstip van levering met je af te spreken. De meubels worden normaal gesproken franco huis afgeleverd.

 

Wet kopen op afstand / retour

Je hebt ook bij ons recht op retour als in de wet kopen op afstand. Als producten speciaal voor je besteld worden en/of speciaal voor je op maat gemaakt worden, geldt het herroepingsrecht wettelijk niet.